Mandatory application for export in the event of unavailability of essential medicines

February 22, 2023

De federale regering heeft een koninklijk besluit genomen waardoor de uitvoer van geneesmiddelen tijdelijk kan worden beperkt. Het besluit laat toe een de export in geval van onbeschikbaarheid te onderwerpen aan een voorafgaandelijke toelating, als het over essentiële geneesmiddelen gaat en aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Le gouvernement fédéral a pris un arrêté royal autorisant une restriction temporaire à l'exportation de médicaments. L'arrêté permet de soumettre les exportations en cas d'indisponibilité, lorsqu'il s'agit de médicaments essentiels et si certaines conditions sont remplies, à une autorisation préalable.

Source: FAMHP

Het koninklijk besluit van 19 januari 2023 is van toepassing op de geneesmiddelen die zijn bestemd voor de Belgische markt en waarvan de onbeschikbaarheid een hoge impact heeft op de gezondheid. Het besluit schrijft voor dat de Minister van Volksgezondheid kan opleggen dat een toelating moet worden gevraagd vóór bepaalde geneesmiddelen mogen worden uitgevoerd wanneer er tekorten dreigen of zijn.

Lees meer.

L'arrêté royal du 19 janvier 2023 s'applique aux médicaments destinés au marché belge dont l'indisponibilité a un impact élevé sur la santé. L'arrêté prévoit que le ministre compétent de la Santé publique peut imposer qu'une autorisation soit demandée avant que certains médicaments puissent être exportés lorsque des pénuries sont imminentes ou existent.

Plus d'info.